ARINSHARE: เพื่อนช่วยเพื่อน - บริการช่วยระบายสินค้าสำหรับเพื่อนๆ ร้านขายยาทั่วไทย :)

ARINSHARE: เพื่อนช่วยเพื่อน - บริการช่วยแลกเปลี่ยนสินค้าสำหรับเพื่อนๆ ร้านขายยาทั่วไทย

Arinshare คือบริการเสริมที่ช่วยแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างร้านขายยาในเครือข่ายสมาชิกของ Arincare มากกว่า 1,000 ร้านทั่วประเทศ โดยมี Arincare เป็นสื่อกลางช่วยประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

ขั้นตอนการฝากสินค้าแจ้งข้อมูลสินค้า
กรอกแบบฟอร์มแจ้งจำนวนและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตัวสินค้าที่ต้องการให้ Arincare ช่วยประชาสัมพันธ์
ให้ทีมงาน Arincare ช่วยบอกต่อ
ทีมงาน Arincare จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆ ในเครือข่ายร้านขายยาทั่วไทย โดยแต่ละรอบใช้เวลา 7 วัน ในกรณีที่มีผู้ที่สนใจและยืนยันออเดอร์ ทางทีมงานจะแจ้งกลับให้ทราบทันที
จัดส่งสินค้า รอรับเงิน
ผู้ขายส่งสินค้าให้กับทางผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยและยืนยันกับทีมงาน Arincare แล้ว ทีมงาน Arincare จะทำการโอนเงินค่าสินค้าหลังหักชำระค่าบริการให้ทันที


ขั้นตอนการสั่งซื้อแจ้งซื้อสินค้าผ่านระบบ Arincare
ดูรายละเอียดสินค้าจากระบบ Arincare และแจ้งทำการสั่งซื้อผ่านทาง Web Chat ทางทีมงานจะทำใบเสนอราคาเพื่อจัดส่งให้เพื่อยืนยันออเดอร์
ยืนยันใบเสนอราคา ชำระค่าสินค้า
เมื่อตรวจทานใบเสนอราคาและยืนยันออเดอร์กับทีมงาน ทางทีมงาน Arincare จะแจ้งยอดและข้อมูลการชำระเงินค่าสินค้า
รอรับสินค้า คอนเฟิร์มการจัดส่ง
เมื่อได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อย ยืนยันการรับสินค้ากับทีมงาน Arincare ทางทีมงานจะทำการยอดชำระให้กับทางผู้ขายสินค้า
ในกรณีที่สินค้ามีการชำรุดจากการขนส่งหรือไม่ตรงกับที่สั่ง ท่านสามารถแจ้งทีมงานเพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ทันที


การจัดส่งสินค้า


ทางผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและการดำเนินการจัดส่งสินค้า โดยส่งผ่านผู้ให้บริการขนส่ง เช่น ไปรษณีย์ไทย, Kerry Logistics, หรือรายอื่นๆ ที่ระบุ

การสั่งซื้อและชำระเงิน


เมื่อได้รับแจ้งการสั่งซื้อ ทีมงาน Arincare จะทำการตรวจสอบและยืนยันออเดอร์กลับไปพร้อมข้อมูลการชำระเงิน *กรุณาชำระเงินผ่านช่องทางที่ระบุในใบเสนอราคาจากทางบริษัทเท่านั้น เมื่อผู้ซื้อทำการชำระเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินให้กับทีมงานในช่องทางที่ติดต่อได้เพื่อเป็นการยืนยันออเดอร์การสั่งซื้อ

การยืนยันรับสินค้าและโอนค่าสินค้าให้แก่ผู้ขาย


เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยและได้ทำการยืนยันการรับสินค้ากับทาง Arincare ทางทีมงานจะทำการโอนค่าสินค้าหลังคิด ค่าธรรมเนียมบริการ 3.5%* จากมูลค่าสินค้า ให้กับทางผู้ขายผ่านเลขที่บัญชีที่ได้มีการแจ้งภายใน 3 วันทำการ

การยกเลิกคำสั่งซื้อ


ผู้ซื้อสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่ผู้ขายยังมิได้ยืนยันการจัดส่งสินค้าเท่านั้น

กรณีสินค้าชำรุดไม่สมบูรณ์


ในกรณีที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วแต่สินค้ามีความชำรุดไม่สมบูรณ์โดยเกิดจากความรับผิดชอบของทางผู้ขายสินค้า และจำเป็นต้องให้ผู้ซื้อมีการส่งสินค้าคืนให้แก่ผู้ขาย ทางผู้ขายยินยอมที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน

การคืนสินค้าและคืนเงิน


เมื่อได้รับสินค้าแล้วทาง ทาง Arincare ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าและคืนเงิน ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

1. สินค้าชำรุดเสียหายระหว่างการขนส่งเนื่องจากการแพ็คและบรรจุที่ไม่เหมาะสม โดยเป็นความรับผิดชอบของร้านขายยาผู้ขายสินค้า
2. สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่นำเสนอ เช่น ชนิดสินค้าไม่ตรง SKU, จำนวนสินค้าส่งไม่ครบ, วันหมดอายุและ Lot ไม่ตรงกับที่แจ้งในประกาศ

ในกรณีที่เป็นเหตุจากผู้ขาย ทางผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าและแก่คืนเงินให้ทางผู้ซื้อ