เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Use)

การตกลงสมัครเข้าใช้บริการทุกประเภทของ arincare.com นั้นถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการ เงื่อนไขฉบับนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฎหมาย

1. คำจำกัดความ

“ข้อตกลง” หมายความถึง เงื่อนไขการใช้บริการ, สัญญา

“คู่สัญญา” หมายความถึง บริษัท Arincare จำกัด และ ผู้ใช้บริการที่สมัครเข้าใช้บริการผ่านทาง arincare.com

“ค่าบริการ” หมายความถึง ค่าบริการรายปีที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระตามรอบที่กำหนดตามสัญญา ตามอัตราที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

“สมาชิก” หมายความถึง ผู้ป่วย หรือคนไข้ของร้านขายยาที่สมัครเข้ามาใช้ในระบบ รวมถึงผู้ใช้บริการที่สมัครเข้ามาใช้ Arincare.com ด้วย

“ข้อมูล” หมายความถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ให้ไว้แก่ทางเว็บไซต์

“สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความถึง สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, ลิขสิทธิ์, สิทธิโดยธรรม, สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

“การให้บริการ” หมายความถึง การให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการบัญชีออนไลน์ และการเงินส่วนบุคคล

“ผู้ใช้งานในระบบ” หมายความถึง บุคคล หรือบริษัทอื่นใด ที่มิใช่ผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญากับ arincare.com แต่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใช้บริการในนามของตัวผู้ใช้บริการ

“ท่าน” หมายความถึง ผู้ใช้บริการผู้เป็นคู่สัญญากับ arincare.com ไม่รวมถึง ผู้ใช้งานในระบบ

“เรา” หมายความถึง บริษัท Arincare จำกัด

“เว็บไซต์” หมายความถึง arincare.com

“Arincare” หมายความถึง บริษัท อรินแคร์ จำกัด

“เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น

2. การให้บริการ

2.1 แพคเกจและรูปแบบการให้บริการต่าง ๆ นั้นไปไปตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

2.2 การให้บริการของ arincare.com สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและตามสภาพสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และ arincare.com ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการไม่ว่าเวลาใด โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีเมื่อทำการแก้ไขบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ arincare.com จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นว่าผ่านช่องทางอีเมลหรือหน้าเว็บไซต์ โดยถือเป็นหน้าที่ของท่านในการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการล่าสุดที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์

arincare.com ให้สิทธิท่านในการใช้บริการซอฟต์แวร์ ผ่านทางเว็บไซต์ตามแพคเกจการใช้บริการที่ท่านได้เลือกไว้ โดยสิทธิดังกล่าวนี้มิใช่สิทธิเด็ดขาด และไม่สามารถโอนได้ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

2.4 ท่านมีสิทธิมอบหมายให้บุคคลหรือบริษัทใด ๆ เป็นผู้ใช้งานในระบบเพื่อเข้าจัดการบัญชีออนไลน์ได้ตามจำนวนที่สอดคล้องกับแพคเกจการให้บริการที่ท่านเลือกโดยท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการใด ๆ ที่ผู้ใช้งานในระบบได้กระทำลงเสมือนกับเป็นการกระทำของท่านเอง ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะอยู่ในความรับรู้ของท่านหรือไม่ก็ตาม และหากการปฏิบัติของผู้ใช้งานในระบบก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน arincare.com จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

2.5 ท่านมีสิทธิเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบได้ตามที่ท่านเห็นสมควร ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างท่านและผู้ใช้งานในระบบ arincare.com จะปฏิบัติติตามคำร้องขอหรือคำสั่งของท่านแต่เพียงผู้เดียวในฐานะคู่สัญญา

2.6 arincare.com ขอสงวนสิทธิในการไม่ปฏิบัติติตามคำร้องขอหรือคำสั่งใด ๆ จากบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้งานในระบบที่ท่านเลือก หรือ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของท่าน ที่มิใช่คู่สัญญากับบริษัท เว้นแต่ จะปรากฏว่าท่านได้ให้ความยินยอมชัดแจ้งแก่ทาง arincare.com เป็นลายลักษณ์อักษร

2.7 arincare.com ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อให้ความสะดวกสบายในการจัดการร้านขายยาของท่านเท่านั้น โดย arincare.com มิได้ให้บริการในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี ดังนั้นหากมีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีโปรดติดต่อใช้บริการนักบัญชีผู้มีวิชาชีพโดยตรง arincare.com ขอสงวนสิทธิในการไม่ตอบคำถามหรือให้คำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับปัญหาเรื่องดังกล่าว

3. การสมัครใช้บริการ การต่อสัญญา และการเลิกสัญญา

3.1 การสมัครใช้บริการ

การสมัครใช้บริการนั้นสามารถทำได้โดยส่งคำขอใช้บริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ arincare.com ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอใช้บริการใด ๆ ที่ ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินของ arincare.com ทั้งนี้ arincare.com ไม่มีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าว

    3.1.1 ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลของตนเอง และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามจริงทุกประการ โดยสามารถอ้างอิงหลักฐานจากทางราชการได้

    3.1.2 หากข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้ใช้บริการไม่เป็นความจริง ผู้ใช้บริการจะสูญเสียสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากทางบริษัท และทางบริษัทสามารถยกเลิกการให้บริการได้ในทันที

    3.1.3 บริษัทจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำการแก้ไขข้อมูลสำคัญ หรือข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในทางราชการ เช่น ไอดี, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, วัน/เดือน/ปี เกิด ฯ

    3.1.4 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการเก็บรักษา ไอดี, พาสเวิร์ด และข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ในการสมัครขอใช้บริการไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยให้กับบุคคลอื่น ๆ ทราบ ซึ่งหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น อันเนื่องจากบุคคลอื่นเข้าไปใช้งานไอดี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

    3.1.5 ไอดี, พาสเวิร์ด, และข้อมูลทุกชนิดของผู้ใช้บริการถือเป็นสิทธิ์ของทางบริษัท ห้ามผู้ใช้บริการนำไปเพื่อการค้า การจำหน่าย จ่าย แจก หรือการโอนสิทธิ์

    3.1.6 กรณีที่ผู้ใช้บริการ ได้นำบริการที่ได้รับไปกระทำการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น, ฉ้อโกง, ทำให้เกิดความเสียหาย, ผิดศีลธรรม หรือกระทำผิดต่อกฎหมาย ทางบริษัทจะยกเลิกการให้บริการกับผู้ใช้บริการทันที และผู้ใช้บริการจะต้องชดใช้ค่าความเสียหายที่ก่อขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

    3.1.7 ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและอ่านประกาศต่าง ๆ จากทางบริษัทอย่างสม่ำเสมอด้วยตนเอง เพื่อจะได้ไม่เกิดการเสียผลประโยชน์ขึ้น

    3.1.8 ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติและยอมรับตามกูฏ กติกาของทางบริษัท ตามที่ระบุไว้ใน “ข้อที่ 3.1.2 และ 3.1.3”

3.2 การเลิกสัญญา

    3.2.1 สิทธิในการเลิกสัญญาของผู้ใช้บริการ

        3.2.1.1 กรณีเลิกสัญญาประเภทที่ไม่มีค่าบริการ: ท่านมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง [email protected]

        3.2.1.2 กรณีเลิกสัญญาประเภทมีค่าธรรมเนียม: ท่านมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง [email protected] การยื่นคำขอดังกล่าวจะทำในเวลาใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการโดยมีผลเป็นการเลิกสัญญาในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ยื่นคำขอเลิกการใช้บริการดังกล่าว ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเลิกสัญญาโดยให้มีผลในทันที (ปิด Account ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ) arincare.com จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ

    3.2.2 สิทธิในการเลิกสัญญาของ arincare.com

        3.2.2.1 arincare.com มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไม่ว่าเวลาใด ๆ เมื่อ arincare.com ทำการบอกเลิกสัญญาแล้วให้ถือว่าการเลิกสัญญา มีผลในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ทำการบอกเลิกสัญญา

        3.2.2.2 ข้อกำหนด ตาม 3.2.2.1 นั้นมิใช้บังคับกับกรณีเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ รายละเอียดเป็นไปตาม ข้อกำหนดข้อที่ 4.4.9

4. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

4.1 การชำระค่าธรรมเนียม

ท่านมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมหรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพคเกจที่ท่านเลือกใช้บริการ โดย arincare.com จะทำการเรียกเก็บเงินในทุกรอบปีหรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพคเกจดังกล่าว จนกว่าจะมีการเลิกสัญญา (ตามข้อกำหนดที่ 3) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือชำระล่าช้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้บริการของท่านชั่วคราวจนกว่าจะมีการชำระราคาโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ arincare.com ไม่มีความรับผิดใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดจากการระงับการใช้บริการด้วยเหตุดังกล่าว

4.2 การให้ข้อมูล

ท่านมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงทุกประการแก่ arincare.com ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ, ชื่อบริษัท, ชื่อทางการค้า, ตัวแทน, ที่อยู่หรือข้อมูลอื่นในการติดต่อ ท่านจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ arincare.com ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที ตามวิธีการแจ้งข้อมูลที่ arincare.com กำหนด โดย arincare.com อาจขอให้ท่านส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว และท่านยอมรับว่าจะปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าวของ arincare.com

4.3 ข้อห้ามในการใช้บริการ

    4.3.1 ท่านมีสิทธิใช้บริการของ arincare.com เพื่อจัดการร้านขายยาของท่านโดยสุจริต และชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ท่านจะต้องไม่ใช้บริการของ arincare.com เพื่อสนับสนุน หรือใช้ในทางที่เกี่ยวข้องกับการหรือกิจการใด ๆ อันมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งตามกฎหมายไทย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวไทย หรือที่สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อประเทศชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบการกระทำดังกล่าว arincare.com ขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่คืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น และ ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ต่อตัวผู้ฝ่าฝืนหรือบุคคลภายนอก

    4.3.2 ท่านจะต้องไม่ส่งข้อมูลใด ๆ เข้ามาในระบบของ arincare.com อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ที่บัญญัติไว้ว่า

     “ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

    (๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือ ประชาชน

    (๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

    (๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

    (๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

    (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔)”

4.4 หน้าที่ทั่วไปในการใช้บริการ

    4.4.1 ท่านจะต้องเก็บรักษา User name และ Password ของท่านไว้ด้วยความระมัดระวังและเป็นความลับ โดยท่านจะเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงในกรณีที่บุคคลภายนอกใช้รหัสผ่านโดยฉ้อฉลหรือโดยมิได้รับอนุญาต arincare.com จะถือว่าการใช้รหัสผ่านที่ลงทะเบียนใด ๆ เป็นการกระทำของท่านในฐานะคู่สัญญาที่ถือรหัสผ่านดังกล่าว ในกรณีที่มีการใช้ User name และ Password ของท่านโดยบุคคลภายนอกที่ปราศจากอำนาจ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ arincare.com ทราบโดยทันที เพื่อที่ทางเราจะได้ใช้มาตราการเพื่อทำการยับยั้งและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ทังนี้มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ท่านเท่านั้น arincare.com ไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อท่านหรือผู้อื่นในความบกพร่องหรือผลใด ๆ ของการใช้มาตรการเช่นว่า เมื่อท่านสมัครใช้บริการ ถือว่าท่านให้ความยินยอมล่วงหน้าแก่ arincare.com ในการดำเนินมาตราการดังกล่าว

    4.4.2 ท่านจะต้องไม่พยายามหรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเน็ตเวิร์คของ arincare.com และของบุคคลภายนอกที่ arincare.com ได้ใช้ประกอบการให้บริการ

    4.4.3 ท่านจะต้องไม่พยายามหรือกระทำการใด ๆ เพื่อเข้าถึงส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจในการกระทำเช่นว่า เว้นแต่ท่านได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ทำได้

    4.4.4 ท่านจะต้องไม่ส่งหรือป้อนข้อมูล หรือเอกสารใด ๆ เข้ามาในเว็บไซด์โดยประการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟท์แวร์ ของ arincare.com หรือ ของบุคคลภายนอกที่ arincare.com ได้ใช้ประกอบการให้บริการ หรือของสมาชิกท่านอื่น ข้อความนี้ให้รวมถึง การส่งหรือป้อนข้อมูลหรือเอกสารใดที่ละเมิดต่อกฎหมาย หรือ ที่ท่านไม่มีสิทธิจะใช้ตามกฎหมาย

    4.4.5 ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อท่าน หรือท่านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของ arincare.com ท่านจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของท่านเอง และท่านจะไม่ให้ อ arincare.com เข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว

    4.4.6 ในกรณีที่ arincare.com มีค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งค่าทนายความ) เกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของท่าน ท่านยอมรับว่าจะชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ arincare.com โดยสิ้นเชิง

    4.4.7 หากท่านกำหนดให้ผู้ใช้บริการรายอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลจัดการบัญชีของท่าน บริษัทจะถือว่าการปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าวคือการปฏิบัติของท่าน หากการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

    4.4.8 ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาด้านเทคนิค หรือการใช้งาน ท่านมีหน้าที่ในการตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมประการใด ให้ติดต่อ หน่วยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ (Help support) ของ ทาง arincare.com ตามช่องทางการติดต่อที่แสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์

    4.4.9 การผิดหน้าที่ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ arincare.com มีสิทธิเด็ดขาดในการระงับการให้บริการชั่วคราว หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องคืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

5. การโอนสิทธิ

5.1 arincare.com ไม่อนุญาตให้ท่านโอนสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา ให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก arincare.com

5.2 ในกรณีที่ arincare.com มีความประสงค์ที่จะโอนบริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บริษัทอื่น หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัทของ arincare.com หรือบุคคลอื่น arincare.com อาจโอนสถานะทางสัญญาภายใต้สัญญาให้บริษัทอื่น หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัทของ arincare.com หรือบุคคลอื่น หลังจากที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ และเมื่อท่านสมัครเข้าใช้บริการ จะถือว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบในการโอนดังกล่าวแล้วเป็นการล่วงหน้า

6. การรักษาความลับของข้อมูล

การรักษาความลับของข้อมูลของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง arincare.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดในทางที่จะทำให้ท่านเสียหายหรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน arincare.com อาจต้องเปิดเผยข้อมูลการใช้ระบบของท่านกับบุคคลอื่น เช่น พันธมิตรทางธุรกิจรายอื่นของ arincare.com ผู้ให้บริการจากภายนอกที่ arincare.com ว่าจ้างมา (เช่น ผู้ให้บริการระบบออนไลน์ ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ให้บริการวิเคราะห์วิจัยข้อมูล และที่ปรึกษา) ในบางกรณี arincare.com อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับหน่วยงานรัฐบาล เมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลอื่นเมื่อ arincare.com มีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของ arincare.com สิทธิของบุคคลภายนอก หรือความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจจับ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา การฉ้อโกงหรือปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การเปลี่ยนแปลงเจ้าของกิจการ หรือการจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด โดย arincare.com อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ของ arincare.com ทั้งนี้ arincare.com จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (โปรดศึกษาเพิ่มเติม ในส่วน นโยบายความเป็นส่วนตัว) เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลของท่าน

7. ทรัพย์สินทางปัญญา

7.1 arincare.com เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และ รูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจาก arincare.com ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อตกลงและ เงื่อนไขในเว็บไซต์

7.2 ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ใน Account (บัญชีผู้ใช้งาน) ของท่านถือเป็นทรัพย์สินของท่าน อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูล หรือ เอกสารอิเลคทรอนิคส์ดังกล่าวจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าท่านได้ชำระค่าบริการรายปีโดยสิ้นเชิงแล้ว และถือว่าท่านได้อนุญาตให้ arincare.com ใช้ คัดลอก ส่ง จัดเก็บ หรือ ทำการสำรอง(Backup) ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของ arincare.com เพื่อประโยชน์ของท่านในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว

7.3 การสำรองข้อมูล (Backup) และ การเก็บรักษาข้อมูลของท่านถือเป็นนโยบายและทางปฏิบัติติที่สำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการของ arincare.com arincare.com มีมาตราการรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล อย่างไรก็ดี arincare.com ไม่สามารถให้การรับรองได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่มีทางสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าประการใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่อาจคาดถึงได้ ดังนั้น ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องสำรองข้อมูลหรือทำการคัดลอกข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่ท่านต้องการส่งเข้ามาในระบบด้วยตัวท่านเองอีกทางหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเก็บรักษาข้อมูลของท่าน arincare.com ไม่มีความรับผิดใด ๆ ในกรณีข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย

การรับมอบอำนาจจากผู้อื่น และ การใช้บริการของ arincare.com เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก

8.1 การรับมอบอำนาจจากผู้อื่น ในกรณีที่ท่านสมัครเข้ารับบริการของ arincare.com ในฐานะตัวแทนของผู้อื่น ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านมีสิทธิและได้รับมอบอำนาจชัดแจ้งจากตัวการในการตกลงเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และไม่ว่าประการใดท่านยอมรับว่าท่านเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้เฉกเช่นเดียวกับตัวการ กล่าวคือท่านไม่อาจอ้างความเป็นตัวแทนเพื่อหลุดพ้นความรับผิดใด ๆ ตามข้อตกลงนี้

8.2 การใช้บริการของ arincare.com เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก

9. การระงับการให้บริการ

9.1 arincare.com อาจระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุจำเป็นบางประการ (ตามข้อกำหนดที่ 9.2) และในกรณีที่มีการระงับบริการประเภทที่มีค่าบริการ arincare.com ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ระงับบริการดังกล่าว และถือว่า arincare.com ไม่มีความรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าประการใด

9.2 เหตุแห่งการระงับการให้บริการอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการเฉพาะ

    9.2.1 การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ

    9.2.2 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการไม่สามารถใช้งานได้

    9.2.3 เกิดเหตุในด้านการปฏิบัติการหรือด้านเทคนิคซึ่งส่งผลต่อการให้บริการ

    9.2.4 การขัดข้องของระบบของบุคคลภายนอกที่ arincare.com ใช้ประกอบการให้บริการของ arincare.com

    9.2.5 การเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคในการให้บริการ ยกตัวอย่างเช่นไฟฟ้าขัดข้อง, ไฟ ไหม้, น้ำท่วม, ภัยธรรมชาติ, ภัยพิบัติต่าง ๆ, ความไม่สงบของเหตุการณ์บ้านเมือง, การนัดหยุดงาน หรือ เหตุสุดวิสัยอื่นใด

10. การยกเลิกการให้บริการ

arincare.com ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใด ๆต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก

11. ข้อจำกัดความรับผิด

11.1 แม้ arincare.com จะมีความตั้งใจและพยายามอย่างยิ่งในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตาม arincare.com ไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่าการใช้บริการของท่านจะปราศจากข้อบกพร่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสถียร, ความเชื่อถือได้, ความแม่นยำ, ความสมบูรณ์, ประสิทธิผล, ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์บางประการ, ความบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัย, ข้อผิดพลาด, จุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์ (bug) หรือ ไวรัส (virus) ทั้งนี้เนื่องด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ตนั้นย่อมมีความไม่แน่นอน อาจทำให้เกิดการรบกวน หรือเป็นอุปสรรคแก่ท่านในการใช้บริการของเรา

11.2 arincare.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการ หรือที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องในการใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากการจงใจหรือความประมาทประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ arincare.com ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว arincare.com จำกัดความรับผิดต่อค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นแก่ท่านไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสุงสุดไม่เกินอัตราค่าบริการรายปีหรือตามอัตราที่กำหนด arincare.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการ ที่ arincare.com ได้รับชำระจากท่าน ในปีที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้เกิดค่าเสียหายนั้น

12. ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขการใช้บริการ

หากมีข้อกำหนดหรือข้อความใดในเงื่อนไขการใช้บริการ arincare.com ฉบับ นี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมายไทย ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือข้อความที่ตกเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้นั้นไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่นที่เหลือหรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

13. การขัดกันของเงื่อนไขการใช้บริการ

ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดในการใช้บริการ arincare.com ฉบับภาษาไทยและฉบับคำแปล เงื่อนไขการใช้บริการ arincare.com ฉบับภาษาไทยจะมีผลเหนือเงื่อนไขฉบับภาษาอื่น

14. กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล

เงื่อนในการใช้บริการ arincare.com ฉบับนี้ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงกฎหรือบทบัญญัติว่าด้วยการเลือกกฎหมายหรือการขัดกันของกฎหมาย และให้ศาลในราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

15. arincare.com ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการไม่ว่าเวลาใด

โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีเมื่อทำการแก้ไขบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ arincare.com จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นว่าผ่านช่องทางอีเมล์ หรือหน้าเว็บไซต์ โดยถือเป็นหน้าที่ของลูกค้าในการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการล่าสุดที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 01/11/2021